پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران اسیب دیده و در معرض آسیب

هدف این پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران بوده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.