پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷تا۲۵

40,000 ریال – خرید
بررسی تاثیر عوامل اجتماعی – فر هنگی بر انزوای جوانان از اهداف این پرسشنامه است و دارای ۵۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.