پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷تا۲۵

هدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.