پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷تا۲۵

هدف این آزمون بررسی تاثیر عوامل اجتماعی -فرهنگی بر انزوای اجتماعی و جوانان است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد.