پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی بر نگرش جوانان نسبت به تحصیلات دانشگاهی

چگونگی نگرشهای جوانان به تحصیلات دانشجویی از اهداف این آزمون میباشد و دارای ۲۵ سوال وگویه است و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرا گرفته است.