پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر بیگانگی زنان

30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این پرسشنامه بررسی عوامال اقتصادی – اجتماعی موثر بر از خود بیگانگی زنان بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.