پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر شیوع جرایم در جامعه شهری

هدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر جامعه بوده است.ودارای ۵۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.