پرسش نامه بررسی عملکرد گروه های برنامه ساز صدای جمهوری اسلامی ایران

هدف اصلی این آزمون بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و میزان عملکرد کارکنان است ودارای ۱۰ گویه وسوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.