پرسش نامه بررسی علل و عوامل موثر در آمدن یا سپردن سالمندان به آسایشگاه سالمندی

هدف این پرسشنامه بررسی مسائل سالمندان بوده است.وبر روی ۱۷۱ نفر از سالمندان زن و مرد آسایشگاه شهر گیلان هنجار یابی شده است. ودارای ۶۰سوال و گویه میباشد.