پرسش نامه بررسی علل و عوامل موثر بر اقدام به خودکشی زنان

40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی خودکشی زنان بوده است. ودارای ۵۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.