پرسش نامه بررسی ساختار و اولویت های ارزشی دانشجویان

30,000 ریال – خرید
این آزمون بر روی ۱۸۶ نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به روش سهیمه ای اجرا شده است. ودارای ۱۰ سوال و گویه میباشد.