پرسش نامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده

هدف این پرسشنامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده بوده است.وبر روی ۲۰۰ نفر از زنان متاهل دارای حداقل فرزند شهر تهران اجرا شده است.ودارای ۳۰ سوال و گویه میباشد.