پرسش نامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده بوده است.وبر روی ۲۰۰ نفر از زنان متاهل دارای حداقل فرزند شهر تهران اجرا شده است.ودارای ۳۰ سوال و گویه میباشد.