پرسش نامه بررسی رضایت مندی از زندگی بعد از مهاجرت در میان گروهی از مهاجرین

هدف این پرسشنامه بررسی رضایتمندی بعد از مهاجرت میباشد که دارای ۲۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.