پرسش نامه بررسی رضایت مندی از زندگی بعد از مهاجرت در میان گروهی از مهاجرین

30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی رضامندی از زندگی بعد از مهاجرت بوده است.ودارای ۴۵ گویه و سوال میباشد و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.