پرسش نامه بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحب مشاغل علمی تخصصی با رشته تحصیلی خود آنها

هدف این ابزار بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان و پدران بوده است.وشامل ۱۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.