پرسش نامه بررسی رابطه بین دمو کراسی و بورو کراسی در اداره آموزش و پرورش

بررسی تاثیر بروکراسی بر روی دموکراسی وشیوه های دموکراتیک است.ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و دارای ۱۰ گویه و سوال است.