پرسش نامه بررسی جامعه شناختی پارامترهای ذهنی فرهنگی زمینه ساز توسعه

هدف این پرسشنامه بررسی پارامترهای ذهنی -فرهنگی زمینه ساز توسعه بوده است.ودارای ۶۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.