پرسش نامه بررسی جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی انها

40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی کیفیت نگرش دینی دانشجویان وپایگاخ اقتصادی و اجتماعی است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.