پرسش نامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثز بر بهره وری کادر اداری سازمانهای دولتی

هدف این آزمون بررسی بهره وری اداری بوده است.ودارای ۲۰ گویه وسوال میباشد که درپایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.