پرسش نامه بررسی جامعه شناختی عوامل موثز بر بهره وری کادر اداری سازمانهای دولتی

40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی بهره وری اداری بوده است.ودارای ۲۰ گویه وسوال میباشد که درپایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.