پرسش نامه بررسی جامعه شناختی روابط اجتماعی خانوارهای شهری

هدف این پرسشنامه نشان دادن تاثیر تراکم جمعیتی بر روابط اجتماعی خانواده ها ی شهری بوده است.وبر روی ۲۰۰ نفر از سرپرستان خانوارهای شهری استان تهران اجرا شده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.