پرسش نامه بررسی تجربی عوامل موثر بر همکاری

30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰سوال و گویه میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و هدف آن بررسی راههای ارتقا و تمایل افراد به همکاری است.