پرسش نامه بررسی تجربی عوامل موثر بر همکاری

هدف اصلی این آزمون بررسی راههای ارتقا تمایلات افراد به همکاری بوده است.واین آزمون بر روی ۲۴۰ نفر ساکنین بالای ۱۸ سال شهر تهران اجرا شده است. ودارای ۴۰ سوال و گویه میباشد.