پرسش نامه بررسی تا ثیر قشر اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی بر پایه برخی از متغیر های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

هدف اصلی این ابزار بررسی پیشرفت تحصیلی میباشد.ودارای ۱۰ گویه و متغیر است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.