پرسش نامه بررسی تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانش اموزان بر جهت گیری ارزشی انها

این آزمون بر روی ۵۹۴ نفر از دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر شیراز اجرا شده است .ودارای ۳۰ سوال و گویه میباشد.