پرسش نامه بررسی تاثیر قشر بندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی

30,000 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی پیشرفت تحصیلی بوده است.ودارای ۱۵ گویه وسوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.