پرسش نامه بررسی تاثیر قشر بندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی

هدف این ابزار بررسی پیشرفت تحصیلی بوده است.ودارای ۱۵ گویه وسوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.