پرسش نامه بررسی تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران

هدف اصلی این ابزار بررسی تاثیر تکنولوژِی بر ذهنیت افراد بوده است .وبر روی ۵۸۴ نفر از کارگران شاغل در واحدهای مختلف تولیدی اجرا شده است.ودارای ۵۰ سوال و گویه میباشد.