پرسش نامه بررسی تاثیر تکنولوزی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران

45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۰گویه است که اعتبار و روایی ندارد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودر قالب فایل jpGاست.