پرسش نامه بررسی تاثیر تحصیلات دانشگاهی بر توسعه شناخت دانشجویان

40,000.00 ریال – خرید
مشخص کردن اینکه دانشجو بدنبال چه نوع شناختی است از اهداه این پرسشنامه است ودارای ۱۵ سوال و گویه میباشد.ودرپایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.