پرسش نامه بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان در فعالیت های عمرانی

هدف اصلی این آزمون بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان بوده است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.