پرسش نامه بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان در فعالیت های عمرانی

45,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان بوده است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.