پرسش نامه بررسی برخی عوامل مرتبط با میزان اگاهی سیاسی معلمان

هدف این آزمون میزان آگاهی سیاسی معلمان برحسب خصوصیات مختلف است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.