پرسش نامه بررسی برخی عوامل اجتماعی و روانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان

هدف اصلی این آزمون بررسی عملکرد تحصیلی است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.