پرسش نامه بررسی انگیزه های مهاجرت روستاییان و عشایر

هدف این ابزار بررسی مهاجرت به شهر بوده است.ودارای ۱۰ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.