پرسش نامه بررسی انگیزه های مهاجرت روستاییان و عشایر به شهر ایلام

30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون مهاجرت به شهر بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.