پرسش نامه بررسی انگیزه های مهاجرت روستاییان و عشایر به شهر ایلام

هدف اصلی این آزمون مهاجرت به شهر بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.