پرسش نامه بررسی اثرات اجتماعی سیاسی نماز جمعه

30,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی اثرات اجتماعی نماز جمعه بوده است.ودارای ۱۵ گویه وسوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.