پرسش نامه بررسی اثرات اجتماعی سیاسی نماز جمعه

هدف این پرسشنامه بررسی اثرات اجتماعی نماز جمعه بوده است.ودارای ۱۵ گویه وسوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.