پرسش نامه برتری های انتخاب همسر

این آزمون دارای ۴۸ سوال است ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.