پرسش نامه باورهای وسواسی

این آزمون دارای ۴۴ پرسش میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است.