پرسش نامه انتظار دانشجویان از نقش دولت و بررسی نقش جامعه پذیری سیاسی درآن

هدف اصلی این ابزار بررسی انتظار از دولت و نقش جامع پذیری سیاسی در آن بوده است.ودارای ۱۰ گویه وسوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.