پرسش نامه انتظار دانشجویان از نقش دولت و بررسی نقش جامعه پذیری سیاسی در ان

هدف این آزمون بررسی انتظار از دولت ونقش جامعه پذیری سیاسی در آن بوده است. ودارای ۱۵ سوال وگویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.