پرسش نامه امیدواری میلر

این آزمون دارای ۴۸ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بسیار مخالف،مخالف،بی تفاوت،موافق،بسیار موافق میباشد ودارای روایی،پایایی و روش نمره گذاری است.