پرسش نامه امنیت شغلی

هدف این آزمون دستیابی و شناسایی عوامل تهدید کننده امنیت شغلی درمحیط کار است وشامل ۳۰ سوال ۵ گزینه ای است. ودارای روش نمره گذاری،روایی و پایایی است.