پرسش نامه امنیت شغلی

40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون دستیابی و شناسایی عوامل تهدید کننده امنیت شغلی درمحیط کار است وشامل ۳۰ سوال ۵ گزینه ای است. ودارای روش نمره گذاری،روایی و پایایی است.