پرسش نامه الگوی ارتباطی زوجین

این پرسش نامه توسط کریستنسو و سالاوی ارائه شد و دارای 35 سوال9گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 3 خرده مقیاس شامل 1-مقیاس ارتباط سازنده متقابل2-مقیاس ارتباط اجتنابی متقابل3-مقیاس ارتباط توقع /کناره گیری می باشد و دارای 9صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد