پرسش نامه افسردگی کودکان

هدف این آزمون اندازه گیری میزان افسردگی کودکان ونوجوانان است.ویک ابزار خود گزارشی است که شامل ۲۷ ماده است. ودارای روایی و پایایی میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.