پرسش نامه افسردگی بک

هدف این ابزار اندازه گیری نشانه های شناختی،عاطفی،انگیزشی، وبدنی افسردگی است.ویک شاخص خود گزارش دهی ۲۱ ماده ای است.ودارای روش نمره گذاری وروایی میباشد.