پرسش نامه افسردگی بک – فرم کوتاه

هدف این آزمون اندازه گیری نشانه های شناختی،عاطفی،انگیزشی، وبدنی افسردگی است. وشامل ۱۳ گزاره خودگزارش دهی است که نشانه های خاص افسردگی را بیان میکند.ودارای روایی ،پایایی وروش نمره گذاری است.