پرسش نامه اعتیاد به اینترنت

این آزمون برای سنجش اعتیاد به اینترنت تهیه شده است و یک ابزار مداد-کاغذی است ک دارای ۲۰ سوال میباشد.واز پایایی وروایی مناسبی برخوردار است.