پرسش نامه اضطراب مرگ تمپلر

این ابزار برای اندازه گیری اضطراب در مورد مرگ است ودارای ۱۴ عبارت است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد.