پرسش نامه اضطراب امتحان

هدف این آزمون سنجش علایم اضطراب امتحان است که از نوع خودگزارشی مداد-کاغذی میباشد ودارای ۲۵ ماده و روش نمره گذاری است ودارای روایی و پایایی میباشد.