پرسش نامه اشتیاق تحصیلی

مقیاس اشتیاق تحصیلی توسط شوفلی ، مارتینز،پینتو ، سالانوا و باکر ساخته شد و در ایران توسط صالحی ترجمه و بر روی دانش آموزان دبیرستانی هنجار یابی شده است این مقیاس دارای 3 خرده مقیاس انرژی ، فداکاری و جذبه است. این مقیاس دارای 14 سوال 6 گزینه ای است . این مقیاس دارای روش نمره گذاری و روایی و پایی است . این فایل به صورت jpgمیباشد .