پرسش نامه استرس هری

هدف این آزمون سنجش میزان فشار روانی افراد است.ودارای ۶۶ عبارت و روش نمره گذاری است و از روایی و پایایی بر خوردار است.