پرسش نامه ارزیابی باورها و نگرش های دینی در ارتباط با فرایند نوسازی

40,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۵ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.